QuickTime Alternative 3.2.2

QuickTime Alternative 3.2.2

Codec Guide – Freeware –
ra khỏi 145 phiếu
4 Stars User Rating
QuickTime Alternative là một tỉa xuống phiên bản của QuickTime có chứa chỉ là những thành phần thiết yếu cần thiết để phát QuickTime nội dung được nhúng trong trang web.

Những thuận lợi của QuickTime Alternative là:

Nhanh chóng và dễ dàng cài đặt
Khả năng để làm cho tiến trình cài đặt không giám sát
Không có quá trình nền
Không có công cụ không mong muốn và vô nghĩa khác
Kích thước nhỏ hơn

Tổng quan

QuickTime Alternative là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Codec Guide.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.225 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của QuickTime Alternative là 3.2.2, phát hành vào ngày 21/04/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.2.2, được sử dụng bởi 44 % trong tất cả các cài đặt.

QuickTime Alternative đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của QuickTime Alternative đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho QuickTime Alternative!

Cài đặt

người sử dụng 1.225 UpdateStar có QuickTime Alternative cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại